na dosiahnutie vašich cieľov

MS Excel 2010 – grafy komplexne

Trvanie kurzu: 1deň

 

Obsah kurzu:

Tvorba grafov v kocke

 • zásady vytvorenia atraktívneho grafu 
 • ukážka  tabuliek použiteľných pre vytvorenie grafu
 • použitie rôznych typov grafov – kedy sa hodí aký graf?

Úprava vlastností grafu

 • názvy v grafe – názov grafu závislý od bunky
 • úprava grafu – obrázok v rade údajov
 • menovky údajov
 • úprava hodnôt osi Y zobrazovanej v grafe

Vkladanie nových údajových radov do už vytvoreného grafu

Rôzne typy a triky pri tvorbe grafov

 • tvorba kombinovaného typu grafu
 • zobrazenie priemernej hodnoty v grafe
 • graf s vedľajšou osou Y

Zobrazovanie trendu v grafe

Diagramy a organizačné schémy, SmartArt objekty

 • vytvorenie organizačnej schémy
 • pridanie tvarov do schémy (podriadený, spolupracovníci)
 • odstránenie tvarov
 • automatický formát
 • úprava vlastností

Kreslenie objektov, vkladanie obrázkov, ClipArtov

Praktické použitie niektorých nástrojov pre kreslenie

 • kreslenie základných tvarov
 • úprava vlastností nakreslených objektov
 • zmena poradia
 • zoskupovanie objektov

MS Excel 2010 – Funkcie

Trvanie kurzu: 1 deň

 

Obsah kurzu:

Dátum a čas

 • TODAY,  NOW
 • YEAR, MONTH, DAY
 • WEEKDAY
 • NETWORKDAYS
 • HOUR, MINUTE

Matematické

 • MROUND
 • ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN
 • SUBTOTAL
 • SUMIF
 • SUMPRODUCT

Štatistické

 • COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF
 • LARGE, SMALL
 • MODE

Vyhľadávacie

 • LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP
 • INDEX
 • MATCH
 • INDIRECT

Textové

 • CONCATENANTE
 • FIND
 • LEFT, LEN, MID, RIGHT
 • TRIM

Logické a informačné

 • IF
 • AND, OR, NOR
 • ISERROR

MS Excel 2010 – Kontingenčné tabuľky komplexne

Trvanie kurzu: 1 deň

 

Obsah kurzu:

Kontingenčné tabuľky  (KT) – vysvetlenie pojmov

Pravidlá správnej tvorby tabuľky ako základu pre vytvorenie KT

Vytvorenie KT na základe dát z jedného hárku Excelu

 • vkladanie polí riadkov, stĺpcov a údajových položiek do KT
 • nastavenie popisných polí
 • vloženie polí strán
 • odstránenie nežiaducich údajov z KT

Úprava dát v KT

 • výber a filtrovanie údajov ktoré

   

  sa majú zobrazovať

 • zmena súhrnnej funkcie polí údajov
 • úprava formátu zobrazovaných hodnôt v poli údajov
 • výpočet percentuálnych podielov v KT

Automatické formátovanie KT

Doplnenie dát do zdroja KT

Zoradenie KT podľa hodnôt v údajových položkách

Automatické zobrazenie prvých n- položiek

Zoskupenie údajov v KT

 • podľa dátumu, času
 • podľa hodnoty
 • podľa textu

Vlastné výpočty v KT

Možnosti medzisúčtov v KT

Nastavenia KT

Kontingenčný graf

 • vytvorenie grafu
 • pridávanie údajov a údajových radov do grafu
 • zmena rozsahov osí
 • zmena typu grafu

MS Excel 2010 – expert

Trvanie kurzu: 1 deň

 

Obsah kurzu:

Šablóny

 • ako zrýchliť prácu pomocou používania šablón
 • použitie existujúcich šablón
 • vytvorenie novej vlastnej šablóny
 • ukladanie zošitov v iných formátoch

Zoraďovanie a filtrovanie údajov – rozšírený filter

 • ako a kedy použiť rozšírený filter
 • zadávanie kritérií pre rozšírený filter

Medzisúčty – viac úrovní medzisúčtov

Automatické prehľady, vlastné prehľady

Grafy II.

 • ako vytvoriť kombinovaný graf
 • ako do grafu preniesť priemernú hodnotu
 • graf s dvoma osami X alebo Y

Formuláre

 • práca  s formulárovými prvkami – tlačidlo, zaškrtávacie, prepínacie tlačítko, posuvník, číselník, zoznam, rozbaľovacie pole

Kontingenčné tabuľky

 • úvod do tvorby
 • súhrn číselných hodnôt a dátumov v kontingenčnej tabuľke
 • zoradenie údajov podľa rôznych kritérií
 • percentuálne výpočty v kontingenčnej tabuľke
 • tvorba výpočtových polí a výpočtových položiek v KT (vlastné vzorce v KT)
 • kontingenčný graf

Overenie údajov

 • vymedzenie platnosti hodnôt zadávaných do buniek – ako zabezpečiť aby do bunky bolo možné zadať iba určité číslo, dĺžku textu, dátum a pod.

Bezpečnosť údajov

 • ako zabezpečiť pred prepísaním jednotlivé bunky, hárok, zošit

Vyhľadávacie funkcie

Databázové funkcie

Tímová spolupráca

 • revízia – sledovanie zmien vykonaných viacerými užívateľmi v zdieľanom súbore

Makrá – úvod do tvorby a použitia makier

MS Excel 2010 – mierne pokročilí

Trvanie kurzu: 1 deň

 

Obsah kurzu:

Prispôsobenie pracovného prostredia

 • prispôsobenie prednastavených panelov
 • vytvorenie vlastných panelov s nástrojmi, vlastných tlačidiel

Zrýchlenie práce s programom

 • používanie klávesových skratiek
 • kopírovanie a presun hárku

Používanie vzorcov

 • pojmy relatívna a absolútna adresa
 • zmiešané odkazy

   

  • o vytváranie vzorcov medzi bunkami v rôznych hárkoch
  • 3d odkazy
  • vloženie a odstránenie názvu bunky
  • použitie názvu vo vzorci

Prehľad funkcií

 • dátumové a časové funkcie
 • textové funkcie
 • logické funkcie

Vyhľadávanie a nahradenie hodnôt I.

 • rýchle vyhľadanie požadovaných hodnôt
 • nahradenie hodnôt v tabuľke

Formátovanie tabuľky

 • vlastný formát bunky
 • kopírovanie formátu
 • vymazanie formátu
 • automatický formát tabuliek

Podmienené formátovanie

Zoraďovanie tabuľky

 • viac kritérií zoradenia
 • použitie kalendárnych dní a mesiacov pri zoraďovaní tabuľky

Grafy

 • vytvorenie grafu
 • pridávanie, zmena, úprava jednotlivých častí grafu

Filtrovanie

 • automatický filter
 • vlastný automatický filter

Príprava výstupov

 • nastavenie strany
 • príprava tlačových výstupov