na dosiahnutie vašich cieľov

Kontingenčné tabuľky v Exceli – verejný kurz

Obsah kurzu:

Kontingenčné tabuľky  (KT) – vysvetlenie pojmov

Pravidlá správnej tvorby tabuľky ako základu pre vytvorenie KT

Vytvorenie KT na základe dát z jedného hárku Excelu

 •  vkladanie polí riadkov, stĺpcov a údajových položiek do KT
 •  nastavenie popisných polí
 •  vloženie polí strán
 •  odstránenie nežiaducich údajov z KT

Úprava dát v KT

 •  výber a filtrovanie údajov ktoré sa majú zobrazovať
 •  zmena súhrnnej funkcie polí údajov
 •  úprava formátu zobrazovaných hodnôt v poli údajov
 •  výpočet percentuálnych podielov v KT

Automatické formátovanie KT

Doplnenie dát do zdroja KT

Zoradenie KT podľa hodnôt v údajových položkách

Automatické zobrazenie prvých n- položiek

Zoskupenie údajov v KT

 •  podľa dátumu, času
 •  podľa hodnoty
 •  podľa textu

Vlastné výpočty v KT

Možnosti medzisúčtov v KT

Nastavenia KT

Kontingenčný graf

 •  vytvorenie grafu
 •  pridávanie údajov a údajových radov do grafu
 •  zmena rozsahov osí
 •  zmena typu grafu

Dĺžka kurzu: 1 deň (8 hodín)

Čas: od 9 – 17 h 

Termín: neurčený

Miesto: ANTRE SK, s. r. o.,  Piaristická 2, Nitra 

Poplatok za kurz:  79 eur/osobu

 

Cena zahŕňa:

 •  prípravu kurzu
 •  poznámkové bloky, písacie potreby, príručku na CD
 •  video techniku – interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítače
 •  prenájom priestorov
 •  občerstvenie – minerálka, káva, čaj, sušienky