na dosiahnutie vašich cieľov

MS Excel 2010 – Kontingenčné tabuľky komplexne

Trvanie kurzu: 1 deň

 

Obsah kurzu:

Kontingenčné tabuľky  (KT) – vysvetlenie pojmov

Pravidlá správnej tvorby tabuľky ako základu pre vytvorenie KT

Vytvorenie KT na základe dát z jedného hárku Excelu

 • vkladanie polí riadkov, stĺpcov a údajových položiek do KT
 • nastavenie popisných polí
 • vloženie polí strán
 • odstránenie nežiaducich údajov z KT

Úprava dát v KT

 • výber a filtrovanie údajov ktoré

   

  sa majú zobrazovať

 • zmena súhrnnej funkcie polí údajov
 • úprava formátu zobrazovaných hodnôt v poli údajov
 • výpočet percentuálnych podielov v KT

Automatické formátovanie KT

Doplnenie dát do zdroja KT

Zoradenie KT podľa hodnôt v údajových položkách

Automatické zobrazenie prvých n- položiek

Zoskupenie údajov v KT

 • podľa dátumu, času
 • podľa hodnoty
 • podľa textu

Vlastné výpočty v KT

Možnosti medzisúčtov v KT

Nastavenia KT

Kontingenčný graf

 • vytvorenie grafu
 • pridávanie údajov a údajových radov do grafu
 • zmena rozsahov osí
 • zmena typu grafu