na dosiahnutie vašich cieľov

admin

Kontingenčné tabuľky v Exceli – verejný kurz

Obsah kurzu:

Kontingenčné tabuľky  (KT) – vysvetlenie pojmov

Pravidlá správnej tvorby tabuľky ako základu pre vytvorenie KT

Vytvorenie KT na základe dát z jedného hárku Excelu

 •  vkladanie polí riadkov, stĺpcov a údajových položiek do KT
 •  nastavenie popisných polí
 •  vloženie polí strán
 •  odstránenie nežiaducich údajov z KT

Úprava dát v KT

 •  výber a filtrovanie údajov ktoré sa majú zobrazovať
 •  zmena súhrnnej funkcie polí údajov
 •  úprava formátu zobrazovaných hodnôt v poli údajov
 •  výpočet percentuálnych podielov v KT

Automatické formátovanie KT

Doplnenie dát do zdroja KT

Zoradenie KT podľa hodnôt v údajových položkách

Automatické zobrazenie prvých n- položiek

Zoskupenie údajov v KT

 •  podľa dátumu, času
 •  podľa hodnoty
 •  podľa textu

Vlastné výpočty v KT

Možnosti medzisúčtov v KT

Nastavenia KT

Kontingenčný graf

 •  vytvorenie grafu
 •  pridávanie údajov a údajových radov do grafu
 •  zmena rozsahov osí
 •  zmena typu grafu

Dĺžka kurzu: 1 deň (8 hodín)

Čas: od 9 – 17 h 

Termín: neurčený

Miesto: ANTRE SK, s. r. o.,  Piaristická 2, Nitra 

Poplatok za kurz:  79 eur/osobu

 

Cena zahŕňa:

 •  prípravu kurzu
 •  poznámkové bloky, písacie potreby, príručku na CD
 •  video techniku – interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítače
 •  prenájom priestorov
 •  občerstvenie – minerálka, káva, čaj, sušienky

Kontakt

ANTRE SK, s. r. o.

Ing. Alena Paľová

sídlo firmy: Záhradnícka 6330/43
929 01 Dunajská Streda

školiaca miestnosť: Piaristická 2, 949 01 Nitra

web: www.pocitacove-kurzy.sk, www.antre.sk, www.tabor-antre.sk

mobil O2: 0905 562 910
e-mail: kurzy@antre.skpalova@antre.sk

ANTRE SK, s. r. o.

Vzdelávanie a osobný rozvoj je už od vysokej školy mojou veľkou vášňou. Vnímam ich ako jediný udržateľný spôsob ako ľudí angažovať, ako zvyšovať ich produktivitu, efektivitu, vytvárať podmienky spolupráce a dosahovať stále vyššie ciele  a mať väčšiu radosť zo života. Rada vás uvítam na našich vzdelávacích podujatiach alebo sa stretneme priamo u vás. Sme flexibilní a mobilní na spoluprácu v každom kúte Slovenska.

MS Word 2010 – Hromadná korešpondencia

Trvanie kurzu: 1 deň

 

Obsah kurzu:

Hromadná korešpondencia v kancelárii, charakteristika a popis problémov

Dokument hromadnej korešpondencie

 • formulárový list
 • štítky
 • obálky
 • e-mailové správy

Prepojenie dokumentu na databázu (Microsoft Word, Microsoft Excel..)

Zlučovanie položiek databázy s dokumentom hromadnej korešpondencie

Vytváranie kritérií pre zlučované dáta

Jednoduché úpravy, napĺňanie databázy, vytvorenie databázy Microsoft Word pomocou pomocníka hromadnej korešpondencie

Problémy pri práci s hromadnou korešpondenciou

MS Word 2010 – v praxi

Trvanie kurzu: 1 deň

 

Obsah kurzu:

Práca so súbormi a oknami dokumentov

Štýly

 • zistenie , úprava a vytvorenie štýlu
 • nadpisy

Šablóny dokumentov

 • vlastnosti, voľba a príprava šablóny
 • práca s organizátorom

Tvorba tabuliek a práca s tabuľkami

 • vloženie a návrh tabuľky, úprava tabuľky
 • výpočty v tabuľkách
 • prevod tabuľka – text

Automatický text

 • príprava a využitie autotextu

Práca s dlhými dokumentmi

 • hľadanie a zámena, Prejsť na
 • delenie slov
 • oddiely dokumentu
 • hypertextové odkazy
 • stĺpce
 • záhlavie a zápätie
 • iniciála
 • viacúrovňové číslovanie
 • symboly a špeciálne znaky

Poznámky pod čiarou, vysvetlivky

Vkladanie popisov k obrázkom a tabuľkám, generovanie zoznamu obrázkov

Tvorba obsahu dokumentu s využitím nadpisových štýlov

MS Power Point 2010 – komplexne

Trvanie kurzu: 1deň

 

Obsah kurzu:

 

Prezentovanie, pomôcky pri prezentácii

 • Ako správne prezentovať
 • Nástroje na uľahčenie prezentácií

Tvorba obsahu

 • Vytvorenie prezentácie
 • Práca z prehľadom, pravítkom, mriežkou
 • Práca zo šablónami
 • Vytvorenie prezentácie zo šablóny

Vkladanie obsahu

 • Vkladanie a úprava textového obsahu
 • Vkladanie tabuliek, grafov a diagramov
 • Vkladanie obrázkov, tvarov a grafiky
 • Hlavička a päta
 • Komentár
 • Hypertextové odkazy

Formátovanie obsahu

 • Formátovanie textového obsahu
 • Formátovanie obrázkov, tvarov a grafiky
 • Formátovanie snímok
 • Animácie
 • Aplikovanie prechodu snímok
 • Prispôsobenie návrhov snímok
 • Predloha snímky
 • Predloha podkladov a poznámok

Tlač a ukladanie prezentácií

 • Tlač snímok, osnovy, podkladov a poznámok lektora
 • Ukladanie a formáty uloženie

Správa a distribúcia prezentácií

 • Príprava prezentácie na distribúcie
 • Časovanie prezentácie
 • Export prezentácie do MS Word

MS Excel 2010 – grafy komplexne

Trvanie kurzu: 1deň

 

Obsah kurzu:

Tvorba grafov v kocke

 • zásady vytvorenia atraktívneho grafu 
 • ukážka  tabuliek použiteľných pre vytvorenie grafu
 • použitie rôznych typov grafov – kedy sa hodí aký graf?

Úprava vlastností grafu

 • názvy v grafe – názov grafu závislý od bunky
 • úprava grafu – obrázok v rade údajov
 • menovky údajov
 • úprava hodnôt osi Y zobrazovanej v grafe

Vkladanie nových údajových radov do už vytvoreného grafu

Rôzne typy a triky pri tvorbe grafov

 • tvorba kombinovaného typu grafu
 • zobrazenie priemernej hodnoty v grafe
 • graf s vedľajšou osou Y

Zobrazovanie trendu v grafe

Diagramy a organizačné schémy, SmartArt objekty

 • vytvorenie organizačnej schémy
 • pridanie tvarov do schémy (podriadený, spolupracovníci)
 • odstránenie tvarov
 • automatický formát
 • úprava vlastností

Kreslenie objektov, vkladanie obrázkov, ClipArtov

Praktické použitie niektorých nástrojov pre kreslenie

 • kreslenie základných tvarov
 • úprava vlastností nakreslených objektov
 • zmena poradia
 • zoskupovanie objektov

MS Excel 2010 – Funkcie

Trvanie kurzu: 1 deň

 

Obsah kurzu:

Dátum a čas

 • TODAY,  NOW
 • YEAR, MONTH, DAY
 • WEEKDAY
 • NETWORKDAYS
 • HOUR, MINUTE

Matematické

 • MROUND
 • ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN
 • SUBTOTAL
 • SUMIF
 • SUMPRODUCT

Štatistické

 • COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF
 • LARGE, SMALL
 • MODE

Vyhľadávacie

 • LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP
 • INDEX
 • MATCH
 • INDIRECT

Textové

 • CONCATENANTE
 • FIND
 • LEFT, LEN, MID, RIGHT
 • TRIM

Logické a informačné

 • IF
 • AND, OR, NOR
 • ISERROR

MS Excel 2010 – Kontingenčné tabuľky komplexne

Trvanie kurzu: 1 deň

 

Obsah kurzu:

Kontingenčné tabuľky  (KT) – vysvetlenie pojmov

Pravidlá správnej tvorby tabuľky ako základu pre vytvorenie KT

Vytvorenie KT na základe dát z jedného hárku Excelu

 • vkladanie polí riadkov, stĺpcov a údajových položiek do KT
 • nastavenie popisných polí
 • vloženie polí strán
 • odstránenie nežiaducich údajov z KT

Úprava dát v KT

 • výber a filtrovanie údajov ktoré

   

  sa majú zobrazovať

 • zmena súhrnnej funkcie polí údajov
 • úprava formátu zobrazovaných hodnôt v poli údajov
 • výpočet percentuálnych podielov v KT

Automatické formátovanie KT

Doplnenie dát do zdroja KT

Zoradenie KT podľa hodnôt v údajových položkách

Automatické zobrazenie prvých n- položiek

Zoskupenie údajov v KT

 • podľa dátumu, času
 • podľa hodnoty
 • podľa textu

Vlastné výpočty v KT

Možnosti medzisúčtov v KT

Nastavenia KT

Kontingenčný graf

 • vytvorenie grafu
 • pridávanie údajov a údajových radov do grafu
 • zmena rozsahov osí
 • zmena typu grafu

MS Excel 2010 – expert

Trvanie kurzu: 1 deň

 

Obsah kurzu:

Šablóny

 • ako zrýchliť prácu pomocou používania šablón
 • použitie existujúcich šablón
 • vytvorenie novej vlastnej šablóny
 • ukladanie zošitov v iných formátoch

Zoraďovanie a filtrovanie údajov – rozšírený filter

 • ako a kedy použiť rozšírený filter
 • zadávanie kritérií pre rozšírený filter

Medzisúčty – viac úrovní medzisúčtov

Automatické prehľady, vlastné prehľady

Grafy II.

 • ako vytvoriť kombinovaný graf
 • ako do grafu preniesť priemernú hodnotu
 • graf s dvoma osami X alebo Y

Formuláre

 • práca  s formulárovými prvkami – tlačidlo, zaškrtávacie, prepínacie tlačítko, posuvník, číselník, zoznam, rozbaľovacie pole

Kontingenčné tabuľky

 • úvod do tvorby
 • súhrn číselných hodnôt a dátumov v kontingenčnej tabuľke
 • zoradenie údajov podľa rôznych kritérií
 • percentuálne výpočty v kontingenčnej tabuľke
 • tvorba výpočtových polí a výpočtových položiek v KT (vlastné vzorce v KT)
 • kontingenčný graf

Overenie údajov

 • vymedzenie platnosti hodnôt zadávaných do buniek – ako zabezpečiť aby do bunky bolo možné zadať iba určité číslo, dĺžku textu, dátum a pod.

Bezpečnosť údajov

 • ako zabezpečiť pred prepísaním jednotlivé bunky, hárok, zošit

Vyhľadávacie funkcie

Databázové funkcie

Tímová spolupráca

 • revízia – sledovanie zmien vykonaných viacerými užívateľmi v zdieľanom súbore

Makrá – úvod do tvorby a použitia makier