na dosiahnutie vašich cieľov

OBCHODNÉ ZRUČNOSTI

 

Zámerom zážitkového tréningu je poskytnúť podmienky a priestor pre rozvoj praktických zručností potrebných pre odhad obchodného partnera v rozhovore a podľa toho voliť komunikačný, argumentačný a ovplyvňovací štýl.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete voliť komunikačný štýl vo vzťahu k typu klienta
 • viete aplikovať zručnosti vedenia štruktúrovaného obchodného rozhovoru
 • dokážete prezentovať produktu s dôrazom na úžitok pre klienta
 • dokážete odlíšiť úspešné obchodné rokovanie od neúspešného
 • viete ako si správne definovať obchodné ciele
 • poznať, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby boli úspešnejší vo svojej pracovnej roli  

 

Kurz je vhodný pre obchodníkov, obchodných zástupcov, manažérov, riaditeľov, ktorí chcú byť úspešní  v predaji svojich produktov.

 

Obsah kurzu:

 • Typy obchodných partnerov
 • Príprava na obchodný rozhovor
 • Fázy obchodného rozhovoru
 • Ako analyzovať zákaznícke potreby
 • Prezentácia, ktorá rieši potreby klienta
 • Nácvik fáz obchodného rozhovoru a zručností potrebných v jednotlivých fázach
 • Vyjednávanie a ovplyvňovanie v obchodnom rozhovore
 • Stanovovanie cieľov podľa SMART
 • Manipulácia v obchodnom rozhovore a ako s ňou zaobchádzať
 • Námietky a argumentácia 

AKO VYJSŤ S NÁROČNÝM KLIENTOM A UDRŽAŤ HO

 

Zámerom workshopu  je osvojenie si zručností pre efektívnu komunikáciu s konfliktným či agresívnym klientom a ako túto  situáciu využiť.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete pracovať s vlastnými emóciami
 • viete identifikovať nespokojnosť klienta
 • viete ako predísť konfliktu
 • dokážete viesť rozhovor takým spôsobom, aby ste zákazníka nestratili
 • dokážete aplikovať  zručnosti konštruktívneho riešenia konfliktov

 

Kurz je vhodný pre  všetkých, ktorí sa dostávajú so svojimi zákazníkmi i do náročných situácií a chcú sa naučiť, ako ich efektívne ustáť.

 

Obsah kurzu:

 • Kedy je zákazník/klient nespokojný
 • Straty a nálezy v náročných situáciách  s klientom
 • Možnosti zvládania konfliktu v jednotlivých jeho fázach
 • Práca s vlastnými emóciami a emóciami klienta
 • Štýly riešenia konfliktov
 • Komunikácia a konflikty
 • Riešenie modelových situácií z vlastnej praxe

AKO RIADIŤ A VIESŤ OBCHODNÝ TÍM K ÚSPECHU

 

Cieľom workshopu je podporiť u účastníkov zručnosti, ktoré vedú k jednotlivca a celý tím k úspechu.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete využiť motivátory pre výkon jednotlivca
 • dokážete stanoviť motivujúce ciele
 • viete aplikovať zručnosti pre ovplyvňovanie potenciálu člena tímu
 • dokážete aplikovať zručnosti komunikácie tak, aby ste  podporovali spoluprácu členov tímu
 • dokážete viesť poradu s užitočným výsledkom

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov  a  všetkých, ktorí vedú a riadia tím obchodníkov.

 

Obsah kurzu:

 • Motivátory a osobnostné typy
 • Charakteristiky správne definovaného cieľa
 • Koučovacie zručnosti  – cesta  k úspechu
 • Vedenie porady tímu obchodníkov

AKTÍVNY PREDAJ

 

Zámerom tréningu  je umožniť účastníkom zvýšiť ich schopnosť proaktívne  vstúpiť do cigarettes shops predaja a prijať vlastnú zodpovednosť za dosiahnutie stanovených cieľov firmy.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete motivovať zákazníika ku kúpe
 • ste pripravený prijať vlastnú zodpovednosť za úspech  spoločnosti
 • viete aplikovať v praxi zručnosti, ktoré prispievajú k uspokojenie potrieb zákazníka a vyššej zákazníckej vernosti
 • dokážete aplikovať zručnosti pre zvládnutie náročných situácií
 • mať sformulovaný aspoň jeden vlastný rozvojový cieľ

 

Obsah kurzu:

 • Rozdiel medzi pasívnym, agresívnym a aktívnym predajom
 • Podstata aktívneho predaja
 • Čo potrebuje a oceňuje klient/zákazník
 • Podstata prozákazníckej orientácie
 • Kľúčové faktory úspechu
 • Ako tímová spolupráca ovplyvňuje predaj 
 • Zákaznícky reťazec
 • Ako a čím môže personál ovplyvniť  zákaznícku vernosť
 • Okamih pravdy
 • Dopad aktívneho predaja na zákazníka, predajňu, firmu
 • Ako komunikovať v náročných situáciách a nestratiť zákazníka

AKO KOMUNIKOVAŤ EFEKTÍVNE SO ZÁKAZNÍKOM

 

Zámerom kurzu  je sprostredkovať praktické  informácie o tom, ako komunikovať tak, aby ste naplnili potreby zákazníka a zároveň  komunikovali hodnoty svojej firmy

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete identifikovať  potreby zákazníka/klienta
 • viete využiť vzťahovú inteligenciu k zákazníkovi
 • dokážete aplikovať komunikačné zručnosti vo vzťahoch, zručnosť aktívneho počúvania
 • rozumiete významu neverbálnej komunikácie a jej dôsledkom
 • rozumiete významu použitia rôznych druhov otázok
 • dokážete zvládnuť aj náročných zákazníkov
 • poznáte  svoje rezervy a máte  plán k ich rozvoju   

 

Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí poskytujú svoje služby zákazníkom  a ich nástrojom je dennodenná komunikácia s ním.

 

Obsah kurzu:

 • Čo predchádza komunikácii
 • Typológia zákazníkov/klientov
 • Čo potrebuje zákazník/klient v rozhovore
 • Ako a čím môže personál ovplyvniť  zákaznícku vernosť
 • Ako počuť nevyjadrené potreby
 • Nekomunikujeme len slovom – sila reči tele v komunikácii
 • Ako komunikovať v náročných situáciách a nestratiť zákazníka
 • Firemné štandardy správania sa a ich význam pre zákaznícku vernosť