na dosiahnutie vašich cieľov

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

 

Zámerom tréningu  je vytvoriť priestor pre rozvoj  prezentačných zručností  k príprave a tvorbe vlastných prezentácií, uvedomiť si svoje silné stránky počas prezentovania a rezervy, na ktorých môžu účastníci  pracovať v rámci svojho  ďalšieho rozvoja.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete identifikovať determinanty úspešnej prezentácie
 • dokážete aplikovať zručnosti komunikácie počas prezentácie tak, aby boli naplnené jej ciele
 • máte zážitok z prezentovania pred publikom
 • rozpoznáte, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby ste boli úspešnejší v roli prezentátora

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov, interných lektorov.

 

Obsah kurzu:

 • Fázy prezentácie
 • Príprava na prezentáciu
 • Základné zložky úvodu
 • Príprava jadra prezentácie
 • Vizuálne pomôcky a práca s nimi
 • Nároční účastníci prezentácie
 • Zvládanie námietok počas prezentácie
 • Vlastné vystúpenie účastníka a spätná väzba lektora

KOUČING TÍMU

 

Zámerom zážitkového tréningu je vytvoriť podmienky pre rozvoj praktických zručností  potrebných pre vedenie vysoko výkonného tímu.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • zistíte, že tím dokáže vytvoriť novú kvalitu
 • viete aplikovať silné koučovacie zručnosti
 • dokážete koučovať tím 
 • viete používať rôzne druhy mocných otázok pre objavenie tímového potenciálu
 • poznáte, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby boli úspešnejší

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov a všetkých, ktorí majú na starosti rozvoj, rast druhých a majú za úlohu viesť iných k spoločným výsledkom.

 

 • Význam koučovania pre rozvoj zamestnanca – manažéra – tímu  – organizáciu 
 • Základné princípy koučovania
 • Predpoklady kouča
 • Fázy koučovacieho rozhovoru
 • Vedenie koučovacieho rozhovoru
 • Tréning koučovacieho rozhovoru v roliach: kouč – koučovaný – pozorovateľ  a poskytovanie SV
 • Koučing tímu – kedy je vhodný
 • Zásady tímového koučingu
 • Tréning koučingu tímu

MANAŽÉR V ROLI KOUČA

 

Zámerom  zážitkového kurzu je pripraviť účastníkov na rolu kouča rozvojom zručností, ktoré sú nevyhnutné pre prácu s potenciálom zamestnanca.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • prehĺbite svoje manažérske kompetencie v oblasti vedenia ľudí
 • dokážete odlíšiť koučing od iných foriem rozvoja ľudí
 • zístíte, že koučing je možné využiť dennodenne
 • viete  viesť koučovací rozhovor
 • poznať, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby ste boli úspešnejší v koučovaní 

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s moderným nástrojom riadenia, akým je koučing, rozvíjať seba a vedieť pracovať s potenciálom svojich zamestnancov vo vzťahu k cieľom  firmy.

 

Možný obsah kurzu:

 • Miesto koučingu v praxi manažéra
 • Čo je to koučing a ako prebieha
 • Základné princípy koučovania
 • Rozdiel medzi tútoringom – mentoringom – spätnou väzbou – tréningom a využitie jednotlivých foriem rozvoja podriadených v  práci manažéra
 • Kedy koho koučovať/nekoučovať
 • Vedenie koučovacieho rozhovoru s využitím koučovacích zručností
 • Prínos koučingu pre každodennú prax manažéra a koučovaného
 • Nácvik koučovacieho rozhovoru
 • Sebareflexia kouča – stanovenie plánu individuálneho rozvoja

EFEKTÍVNE VEDENIE PORÁD

 

Cieľom interaktívneho kurzu  je vytvoriť podmienky pre získanie praktických zručností ako viesť pracovné stretnutia, aby boli efektívne, motivujúce a viedli k cieľu.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • zistíte, že aj poradu si môžete vy aj vaši zamestnanci užiť
 • viete aplikovať zručnosti k príprave porady
 • máte zážitok ako sami ovplyvňujete priebeh porady
 • viete aplikovať techniky potrebné pre vedenie porady vo vzťahu k cieľom porady
 • viete rozpoznať vlastné zdroje a možnosti rozvoja

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov, ktorí sa chcú naučiť facilitovať poradu tak, aby bola efektívna.

 

Obsah kurzu:

 • Typy porád
 • Príprava porady
 • Ciele porady
 • Priebeh porady
 • Prekážky efektívnej porady
 • Účastníci porady
 • Techniky efektívnej komunikácie počas porady
 • Techniky vedenia porád

AKO VIESŤ TÍM K EFEKTÍVNEJ TÍMOVEJ SPOLUPRÁCI

 

Cieľom interaktívneho zážitkového kurzu je podporiť u účastníkov zručnosti, ktoré vedú k tímovej spolupráci a uvedomenie si osobného príspevku pre efektívny a výkonný tím.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete identifikovať  výhody a nevýhody individuálnej a tímovej práci
 • zistíte, či vediete skupinu alebo tím
 • máte zážitok ako sami ovplyvňujete prácu v tíme
 • viete aplikovať intervencie v rôznych vývojových fázach vo vzťahu k potrebám a cieľom tímu
 • dokážete aplikovať zručnosti komunikácie tak, aby ste  podporovali spoluprácu členov tímu
 • dokážete aplikovať zručnosti pre riešenie náročných situácií v tíme
 • máte sformulované vlastné rozvojové ciele

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov  a  všetkých, ktorí pracujú v tíme, je určený celým tímom na podporu vzťahov a  výkonnosti.

 

Obsah kurzu:

 • Skupina versus tím
 • Jednotlivec versus tím
 • Kedy je výhodná tímová spolupráca
 • Znaky efektívnych tímov
 • Vývojové fázy tímu  a ako v nich komunikovať
 • Tímová spolupráca a osobnostné typy
 • Ako dať tím dokopy?
 • Zvládanie ťažkých situácií v tíme

DIALÓG – NÁSTROJ NA PODPORU VÝKONNOSTI ZAMESTNANCA

Cieľom interaktívneho kurzu je vytvoriť podmienky pre rozvoj praktických zručností v práci so zamestnancom.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete rozlíšiť  interpersonálne rozhovory v manažérskej praxi
 • dokážete aplikovať komunikačné zručnosti pri vedení interpersonálnych rozhovorov
 • viete rozpoznať v rozhovore silné stránky zamestnanca a jeho rezervy 
 • dokážete viesť  štruktúrovaný rozhovor so zamestnancom podľa situácie tak, aby ste ho motivovali a viedli k zmene
 • zistíte, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby ste boli úspešnejší vo svojej pracovnej roli

 

Kurz je určený manažérom, riadiacim pracovníkom, majstrom, ktorí poznaním procesu ovplyvňujú výkonnosť, motiváciu a angažovanosť zamestnanca.

 

Obsah kurzu:

 • Druhy interpersonálnych rozhovorov
 • Základné zručnosti pre vedenie dialógu – komunikácia, aktívne počúvanie, poskytovanie spätnej väzby
 • Korekčný rozhovor
 • Kritický rozhovor
 • Motivačný rozhovor
 • Rozhovor zameraný na riešenie problému
 • Nácvik vedenia rozhovorov

MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE

Cieľom workshopu je vytvoriť podmienky pre rozvoj zručností nevyhnutných v situáciách, keď  manažér rieši dilemy a potrebuje rozhodnúť.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete diferencovať a spájať  svoju rolu manažéra  a osobnosť
 • poznáte zmysel svojej manažérskej role
 • ste pripravení na prijatie následkov svojich rozhodnutí
 • viete viesť rozhovor so zamestnancom tak, aby ste  ho privádzali k zmene
 • spoznáte, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby ste boli úspešnejší vo svojej manažérskej roli  

 

Kurz je určený manažérom, riadiacim pracovníkom, majstrom a všetkým, ktorí vedú iných.

 

Obsah kurzu:

 • Rola manažéra a jej význam pre vedenie ľudí a tímovú spoluprácu
 • Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie
 • Typy osobnosti a zmena
 • Čo sa konkrétne zmení, keď manažér rozhoduje
 • Situačné pravidlá – vodítka pre väčšinu situácii v ktorých sa manažér ocitá
 • Riešenie modelových situácií a situácií z vlastnej praxe

VEDENIE A MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV

Cieľom workshopu je podpora a rozvoj  manažérskych kompetencií, nevyhnutných k ovplyvňovaniu a angažovanosti zamestnancov na plnení podnikových cieľov.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete, či radšej prikázať alebo podporiť zamestnanca
 • dokážete identifikovať, ktoré motívy zamestnanca ovplyvňujú jeho výkonnosť
 • vedieť viesť a motivovať tak, aby ste privádzali zamestnanca k zmene a k motivácii
 • poznať, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby ste  boli úspešnejší vo svojej pracovnej roli  vo vzťahu k zamestnancovi

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov, riadiacich pracovníkov, ktorí svojím riadiacim štýlom ovplyvňujú výkonnosť iných.

 

Obsah kurzu:

 • Osobnosť manažéra a jej vplyv na zamestnancov
 • Štýly riadenia – výhody a nevýhody, ich dopad na manažéra, jednotlivca a tím
 • Identifikácia vlastného manažérskeho štýlu
 • Situačné riadenie – správny pomer direktívneho a podporného vedenia zamestnanca
 • Čo motivuje mojich zamestnancov
 • Ako zadať úlohu zamestnancovi, aby pôsobila motivačne
 • Motivačné prístupy ťahu a tlaku a ich dôsledky na prevzatie zodpovednosti zamestnanca
 • Pochvala a kritika v práci manažéra

Ako komunikovať efektívne s podriadenými

Zámerom kurzu  je sprostredkovať praktické  informácie o tom, ako komunikovať tak, aby správa pôsobila motivačne a vo vzťahu nastalo porozumenie

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete identifikovať  úskalia  komunikácie
 • viete aplikovať komunikačné zručnosti vo vzťahoch, zručnosť aktívneho počúvania
 • rozumiete významu neverbálnej komunikácie a jej dôsledkom
 • rozumiete významu použitia rôznych druhov otázok
 • viete dať spätnú väzbu
 • poznáte  svoje rezervy a máte  plán k ich rozvoju

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov,  a  všetkých, ktorí chcú zefektívniť  a riadiť svoje vzťahy v osobnom i pracovnom živote.

 

Obsah kurzu:

 • Dve roviny komunikácie
 • Čo hovoria zložky osobnosti
 • Každý je iný a čo to znamená pre komunikáciu?
 • Ako komunikovať a motivovať súčasne
 • Čo chcel básnik povedať –  ako byť aktívny v počúvaní
 • Ako vyjadriť pozitívne aj negatívne emócie a ovplyvňovať výkonnosť podriadených
 • Ako komunikovať, aby nedorozumenia  nenarušili vzťah  s podriadeným

MANAŽÉR – NOVÁ ROLA

Zámerom workshopu je vytvoriť podmienky pre rozvoj základných manažérskych zručností.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • poznáte východiská úspešného štartu na manažérskej pozícii
 • zistíte svoj osobnostný potenciál
 • rozumiete iným osobnostným typom a viete, ako s nimi pracovať
 • máte sformulované vlastné rozvojové ciele

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov, ktorí sa chcú byť dôveryhodnými  manažérmi a neformálnou autoritou pre svojich podriadených.

 

Obsah kurzu:

 • Predpoklady úspešného manažéra
 • Sebapoznanie – môj osobnostný profil
 • Základný princíp spolupráce
 • Ako pracovať z rozličnými osobnostnými typmi v tíme a mimo tímu
 • Sebareflexia  – stanovenie plánu individuálneho rozvoja